تعرفه ها

تعرفه های ما

از هدر دادن زمان و پول در طراحی و مدیریت وب سایتی که به نتیجه نمی رسد جلوگیری کنید. شادی تضمین شده!

Basic

5,000.00 ﷼ بر ازای هر ماه.
  • 1 وب سایت ها
شروع کنید

Standard

9,000.00 ﷼ بر ازای هر ماه. مقدار
  • 5 وب سایت ها
شروع کنید

Business Plus

15,000.00 ﷼ بر ازای هر ماه.
  • 10 وب سایت ها
شروع کنید

PRO+

25,000,000.00 ﷼ بر ازای هر ماه. مقدار
  • 30 وب سایت ها
شروع کنید